Informácie o spracovaní osobných údajov


Informácie využívame v prípade, že spracovávame osobné údaje potrebné k dokončeniu kúpnej zmluvy s VEMZU Czech Republic, s.r.o. (ďalej len „VEMZU“) alebo pre splnenie opatrení prijatých pred uzavretím danej zmluvy.

1. Primárne údaje o správcovi, kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je firma VEMZU Czech Republic, s r.o., so sídlom Na Poříčí 1757/41, 110 00 – Praha 1 Nové Město, identifikačné číslo: 01772040, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 266408 (ďalej len „správca“). Adresa elektronickej pošty správcu je info@vemzu.sk, telefón 0950 103 662.

2. Dôvod používania osobných údajov

Zákonným dôvodom k práci s Vašimi osobnými údajmi je fakt, že toto spracovanie je potrebné k vyplneniu zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenia“).

3. Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú použité na dokončenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takej zmluvy. Z pozície správcu sa nejedná o automatické individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje sú uložené u správcu po dobu 10 rokov.

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú poskytnuté prepravnej spoločnosti a iným osobám, ktoré sa zúčastnia na dodaní tovaru alebo realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje tretej zemi (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva subjektu údajov

Zákazníci majú právo požadovať od správcu prístup k ich osobným údajom, právo na korekciu či výmaz ich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

Pokiaľ ste presvedčený, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte taktiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a nemáte k nemu povinnosť. Je však nutné pamätať na to, že sú potrebnou požiadavkou na uzavretie a naplnenie zmluvy a bez odkázania Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu naplniť.